Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020


Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 in
SINT-ANGELA

§  Prioritaire inschrijvingen voor het 1e jaar

 • Leerlingen die zich prioritair kunnen laten inschrijven zijn:
  • Broers of zussen[1] van een leerling die op dit ogenblik school loopt in Sint-Angela of Sint-Jozef Ternat.
  • Kinderen van personeelsleden van Sint-Angela of Sint-Jozef.
 • De prioritaire inschrijving gebeurt d.m.v. een speciaal inschrijvingsformulier dat u in februari wordt bezorgd. Indien u op 25 februari van ons nog geen inschrijvingsformulier (broer/zus) heeft ontvangen, neemt u contact op met het secretariaat van Sint-Angela (tel. 02 582 15 38, vragen naar mevr. Dagmar Heymans).
 • Prioritaire inschrijvingen worden aanvaard vanaf 11 maart 2019 en in zoverre het inschrijvingsformulier ten laatste op 29 maart 2019 in ons bezit is.

§  Andere inschrijvingen

 • De inschrijving kan enkel gebeuren door een van de ouders (of de voogd) op het adres: Statiestraat 35, 1740 Ternat.

Inschrijvingen via telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard.

Inschrijven bij volmacht is een uitzonderingsmaatregel, door de wetgever enkel bedoeld voor ouders die op het inschrijvingsmoment (bv. door ziekte of beroepsbezigheid) in de onmogelijkheid zijn om zelf hun kind in te schrijven.  In de geest van de regelgeving hanteren we de volgende afspraken:

-          Een volmachthouder kan (ev. buiten zijn eigen kinderen) slechts 1 kind inschrijven van een ander gezin.

-          Om geldig te zijn bevat een volmacht de naam, adres en rijksregisternummer van het kind, de gekozen studierichting, naam en handtekening van de volmachtgever (= ouder), naam van de volmachthouder.

 • Het inschrijvingsgesprek gebeurt enkel in het Nederlands.  Ouders die geen Nederlands spreken of begrijpen laten zich vergezellen door een meerderjarige persoon die kan tolken.
 • Inschrijven voor het 1e jaar kan op de volgende dagen:
  • zaterdag 27 april 2019 (van 08.00 u. tot 10.00 u.)  > Zeker meebrengen: (1) het rijksregisternummer van uw kind + (2) kopie van ID (of uittreksel uit de geboorteakte) + (3) ID indien beschikbaar

(Tijdens de infodag van vrijdag 26 april 2019 wordt NIET ingeschreven!);

  • na 27 april 2019 kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak.
 • Inschrijven voor het 2e jaar kan op de volgende dagen:
  • dinsdag 2 juli 2019 (van 09.00 u. tot 11.00 u.);
  • na 2 juli 2019 kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak.
 • Een inschrijving kan pas definitief worden aanvaard op basis van de volgende voorwaarden:
  • schriftelijke akkoordverklaring met het opvoedingsproject (incl. schoolreglement) van de school;
  • inlevering van alle nodige documenten. Deze documenten moeten op de school worden ingeleverd ten laatste op zaterdag 29 juni om 18.00 u. (te deponeren in de brievenbus Statiestraat 35, naast de kloosterdeur van de zusters Urselinen (of, bij inschrijving tijdens de grote vakantie, bij de inschrijving zelf).

§  Maximumcapaciteit.

§  De maximumcapaciteit wordt door het schoolbestuur vastgelegd:

o    Alle inschrijvingen voor 1A of 1B van zaterdag 27 april 2019 tussen 08.00 en 10.00 u. worden aanvaard. U komt die ochtend langs op school. Kamperen is niet nodig. De inschrijving gebeurt ter plekke tussen 08.00 en 10.00 u. De school werkt niet met een elektronisch aanmeldingsplatform. Van de inschrijvingen wordt een chronologische lijst aangelegd per administratieve groep (‘studierichting’). Indien nodig wordt er na 27 april een maximumcapaciteit ingesteld voor het 1e leerjaar A en/of voor het 1e leerjaar B.   
Maximumcapaciteiten vanaf dinsdag 2 juli 2019: 1A = 284, 1B = 12

o    De maximumcapaciteiten voor het 2e gemeenschappelijk leerjaar (Latijn, Moderne Wetenschappen, Handel, Sociale en Technische Vorming) en voor het beroepsvoorbereidend leerjaar (Kantoor en Verkoop  - Voeding-Verzorging) zullen voor 2 juli 2019 via de website bekend gemaakt worden indien deze situatie zich aandient. De eerste inschrijvingsdag voor het 2de jaar (2A of 2B) is dinsdag 2 juli 2019.
Maximumcapaciteiten vanaf dinsdag 2 juli 2019: 2LA=63, 2MW=177, 2HA=12, 2STV=22, 2BVL=10 [1] Met “broers of zussen” wordt bedoeld “leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats”.