Inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018

Prioritaire inschrijvingen voor het 1e jaar

 • Leerlingen die zich prioritair kunnen laten inschrijven zijn:
  • Broers of zussen[1] van een leerling die op dit ogenblik school loopt in Sint-Angela of Sint-Jozef.
  • Kinderen van personeelsleden van Sint-Angela of Sint-Jozef.
 • De prioritaire inschrijving gebeurt d.m.v. een speciaal inschrijvingsformulier dat vanaf half februari kan worden aangevraagd op het secretariaat van Sint-Angela (tel. 02 582 15 38, vragen naar mevr. Dagmar Heymans)
 • Prioritaire inschrijvingen worden aanvaard vanaf 1 maart 2017 en in zoverre het inschrijvingsformulier ten laatste op 17 maart 2017 in ons bezit is.

Andere inschrijvingen

 • De inschrijving kan enkel gebeuren door een van de ouders (of de voogd) op het adres: Statiestraat 35, 1740 Ternat

Inschrijvingen via telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard.
Inschrijven bij volmacht is een uitzonderingsmaatregel, door de wetgever enkel bedoeld voor ouders die op het inschrijvingsmoment (bv. door ziekte of beroepsbezigheid) in de onmogelijkheid zijn om zelf hun kind in te schrijven.  In de geest van de regelgeving hanteren we het principe dat 1 meerderjarige persoon slechts 1 kind kan inschrijven (met uitzondering van broers of zussen).  Dit betekent concreet dat:
- Een volmachthouder slechts 1 kind kan inschrijven (tenzij het om broers of zussen gaat);
- Een ouder die zijn eigen kind komt inschrijven nooit volmachthouder kan zijn voor een kind van een ander gezin.
- Om geldig te zijn bevat een volmacht de naam, adres en rijksregisternummer van het kind, de gekozen studierichting, naam en handtekening van de volmachtgever (= ouder), naam van de volmachthouder.

 • Het inschrijvingsgesprek gebeurt enkel in het Nederlands.Ouders die geen Nederlands spreken of begrijpen laten zich vergezellen van een meerderjarige persoon die kan tolken.
 • Inschrijven voor het 1e jaar kan op volgende dagen:
  • Zaterdag 6 mei 2017 (van 08.00 u. tot 10.00 u.)
   (Tijdens de infodag van vrijdag 5 mei 2017 wordt NIET ingeschreven!)

  • Dinsdag 4 juli 2017 (van 09.00 u. tot 11.00 u.)
  • Na 4 juli kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak.
 • Inschrijven voor het 2e jaar kan op volgende dagen:
  • Dinsdag 4 juli 2017 (van 09.00 u. tot 11.00 u.)
  • Na 4 juli kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak.
 • Een inschrijving kan pas definitief worden aanvaard op basis van volgende voorwaarden:
  • Schriftelijke akkoordverklaring met het opvoedingsproject (incl. schoolreglement) van de school;
  • Inlevering van alle nodige documenten. Deze documenten moeten op de school worden ingeleverd ten laatste op vrijdag 30 juni om 16.00 u. (of, bij inschrijving tijdens de grote vakantie, bij de inschrijving zelf).

Maximumcapaciteit.

 • Van de inschrijvingen wordt een chronologische lijst aangelegd per administratieve groep (= ‘studierichting’). Het aantal plaatsen per administratieve groep is beperkt.

  Wie niet kan ingeschreven worden omdat zijn administratieve groep volzet is, zal hiervan binnen de 4 dagen worden verwittigd. Deze leerlingen zullen, indien er achteraf plaatsen vrijkomen, in volgorde van de chronologische lijst worden opgenomen.

  Men heeft er dus alle belang bij zo snel mogelijk in te schrijven en ook de nodige documenten zo snel mogelijk in te leveren!

 • De maximumcapaciteit wordt door het schoolbestuur vastgelegd: maximumcapicteit(pdf)
  • Situatie na de inschrijvingsdag van 6 mei: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer info: tel. 02 582 15 38 (vragen mevr. Dagmar Heymans)
 • De inschrijvingsprocedure is in overeenstemming met de bepalingen uit het gelijkekansendecreet dat werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

 


[1]Met “broers of zussen” wordt bedoeld “leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats”.