Inschrijvingen voor 2020-2021

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in SINT-ANGELA

 

 • Prioritaire inschrijvingen voor het 1e jaar
 • Leerlingen die zich prioritair kunnen laten inschrijven zijn:
  • * Broers of zussen[1] van een leerling die op dit ogenblik school loopt in Sint-Angela of Sint-Jozef Ternat.
  • * Kinderen van personeelsleden van Sint-Angela of Sint-Jozef.
 • De prioritaire inschrijving gebeurt d.m.v. een speciaal inschrijvingsformulier dat u in februari wordt bezorgd. Indien u op 2 maart van ons nog geen inschrijvingsformulier (broer/zus) heeft ontvangen, neemt u contact op met het secretariaat van Sint-Angela (tel. 02 582 15 38, vragen naar mevr. Dagmar Heymans).
 • Prioritaire inschrijvingen worden aanvaard vanaf 4 maart 2020 en in zoverre het inschrijvingsformulier ten laatste op 27 maart 2020 in ons bezit is.

 • Andere inschrijvingen
 • De inschrijving kan enkel gebeuren door een van de ouders (of de voogd) op het adres: Statiestraat 35, 1740 Ternat.

           Inschrijvingen via telefoon, mail of brief worden niet aanvaard.

           Inschrijven bij volmacht is een uitzonderingsmaatregel, door de wetgever enkel bedoeld voor ouders die op het inschrijvingsmoment
           (bv. door ziekte of beroepsbezigheid) in de onmogelijkheid zijn om zelf hun kind in te schrijven.  In de geest van de regelgeving hanteren we de volgende afspraken:

 • - Een volmachthouder kan (ev. buiten zijn eigen kinderen) slechts 1 kind inschrijven van een ander gezin.
 • - Om geldig te zijn bevat een volmacht de naam, adres en rijksregisternummer van het kind, de gekozen studierichting, naam en handtekening van de volmachtgever (= ouder), naam van de volmachthouder.
 • Het inschrijvingsgesprek gebeurt enkel in het Nederlands.  Ouders die geen Nederlands spreken of begrijpen laten zich vergezellen door een meerderjarige persoon die kan tolken.

 • Inschrijven voor het 1e jaar kan op de volgende dagen:
  • * zaterdag 25 april 2020 (van 08.30 u. tot 11.00 u.)
     ID van het kind meebrengen! Indien het kind nog geen ID-kaart heeft, brengt u een uittreksel uit de geboorteakte mee. Inschrijving gebeurt a.d.h.v. het rijksregisternummer.

            (Tijdens de infodag van vrijdag 24 april 2020 en de infosessie in februari wordt NIET ingeschreven!);

  • * na 25 april 2020 kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak.

 • Inschrijven voor het 2e jaar kan op de volgende dagen:
  • * donderdag 2 juli 2020 (van 09.00 u. tot 11.00 u.);
  • * na 2 juli 2019 kan nog ingeschreven worden na telefonische afspraak.

 • Een inschrijving kan pas definitief worden aanvaard op basis van de volgende voorwaarden:
  • * schriftelijke akkoordverklaring met het opvoedingsproject (incl. schoolreglement) van de school;
  • * inlevering van alle nodige documenten. Deze documenten moeten op de school worden ingeleverd ten laatste op dinsdag 30 juni om 20.00 u. te deponeren in de brievenbus Statiestraat 35, naast de kloosterdeur van de zusters Ursulinen (of, bij inschrijving tijdens de grote vakantie, bij de inschrijving zelf).

 • Maximumcapaciteit.
 • De maximumcapaciteit wordt door het schoolbestuur voor 1A en 1B vastgelegd op:

           1A: 290 leerlingen    -    1B:12 leerlingen

 • o Gezien de ruime maximumcapaciteit voor 1A is het realistisch dat elke leerling voor 1A kan ingeschreven worden  op zaterdag 25 april 2020. U komt die ochtend langs op school tussen 08.30 u. en 11.00 u. Kamperen is niet nodig. Het schoolbestuur engageert zich om alle leerlingen voor 1A die op de eerste inschrijvingsdag langs komen in te schrijven en dus, zo nodig, de maximumcapaciteit voor 1A op die dag te verhogen.
 • o De maximumcapaciteiten voor het 2e gemeenschappelijk leerjaar 2A (met keuze uit de verschillende basisopties) en voor het beroepsvoorbereidend leerjaar 2B zullen voor 2 juli 2020 via de website bekend gemaakt worden indien deze situatie zich aandient. De eerste inschrijvingsdag voor het 2de jaar (2A of 2B) is donderdag 2 juli 2020.

 

[1] Met “broers of zussen” wordt bedoeld “leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats”.